مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
11880 نبشی ۳ فابریک 2160 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11881 نبشی ۴ فابریک 2160 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11882 نبشی ۵ فابریک 2160 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11883 نبشی ۶ فابریک 2160 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11884 نبشی ۸ فابریک 2160 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11885 نبشی ۱۰ فابریک 2160 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
11886 نبشی ۱۲ فابریک 2160 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶