مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
13427 نبشی ۳ فابریک 2830 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13428 نبشی ۴ فابریک 2830 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13429 نبشی ۵ فابریک 2830 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13430 نبشی ۶ فابریک 2830 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13431 نبشی ۸ فابریک 2830 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13432 نبشی ۱۰ فابریک 2830 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
13433 نبشی ۱۲ فابریک 2830 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷