مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
10039 نبشی ۳ فابریک 1630 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10040 نبشی ۴ فابریک 1630 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10041 نبشی ۵ فابریک 1630 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10042 نبشی ۶ فابریک 1630 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10043 نبشی ۸ فابریک 1680 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10044 نبشی ۱۰ فابریک 1680 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
10045 نبشی ۱۲ فابریک 1680 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵