مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
14631 نبشی ۳ فابریک 4550 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14632 نبشی ۴ فابریک 4550 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14633 نبشی ۵ فابریک 4550 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14634 نبشی ۶ فابریک 4550 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14635 نبشی ۸ فابریک 4550 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14636 نبشی ۱۰ فابریک 4550 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
14637 نبشی ۱۲ فابریک 4550 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷