مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
11502 نبشی ۳ فابریک 2480 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11503 نبشی ۴ فابریک 2480 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11504 نبشی ۵ فابریک 2480 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11505 نبشی ۶ فابریک 2480 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11506 نبشی ۸ فابریک 2480 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11507 نبشی ۱۰ فابریک 2480 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
11508 نبشی ۱۲ فابریک 2480 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶