مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
11117 نبشی ۳ فابریک 1760 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11118 نبشی ۴ فابریک 1760 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11119 نبشی ۵ فابریک 1760 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11120 نبشی ۶ فابریک 1760 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11121 نبشی ۸ فابریک 1785 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11122 نبشی ۱۰ فابریک 1785 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
11123 نبشی ۱۲ فابریک 1799 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶