مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
14036 نبشی ۳ فابریک 4350 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14037 نبشی ۴ فابریک 4350 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14038 نبشی ۵ فابریک 4350 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14039 نبشی ۶ فابریک 4350 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14040 نبشی ۸ فابریک 4350 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14041 نبشی ۱۰ فابریک 4350 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
14042 نبشی ۱۲ فابریک 4350 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷