مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
10235 نبشی ۳ فابریک 1560 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10236 نبشی ۴ فابریک 1560 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10237 نبشی ۵ فابریک 1560 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10238 نبشی ۶ فابریک 1560 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10239 نبشی ۸ فابریک 1600 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10240 نبشی ۱۰ فابریک 1670 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
10241 نبشی ۱۲ فابریک 1670 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵