مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
10480 نبشی ۳ فابریک 1580 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10481 نبشی ۴ فابریک 1580 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10482 نبشی ۵ فابریک 1580 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10483 نبشی ۶ فابریک 1580 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10484 نبشی ۸ فابریک 1620 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10485 نبشی ۱۰ فابریک 1650 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
10486 نبشی ۱۲ فابریک 1690 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶