مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
12769 نبشی ۳ فابریک 2450 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12770 نبشی ۴ فابریک 2450 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12771 نبشی ۵ فابریک 2450 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12772 نبشی ۶ فابریک 2450 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12773 نبشی ۸ فابریک 2450 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12774 نبشی ۱۰ فابریک 2450 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
12775 نبشی ۱۲ فابریک 2450 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶