مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
12272 نبشی ۳ فابریک 2180 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12273 نبشی ۴ فابریک 2180 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12274 نبشی ۵ فابریک 2180 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12275 نبشی ۶ فابریک 2180 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12276 نبشی ۸ فابریک 2180 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12277 نبشی ۱۰ فابریک 2180 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
12278 نبشی ۱۲ فابریک 2180 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶