مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه عرض طول وزن تاریخ
10697 نبشی ۳ فابریک 1630 تومان نبشی ۳ ایرانی كف بنگاه تهران 3 6 9 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10698 نبشی ۴ فابریک 1630 تومان نبشی ۴ ایرانی كف بنگاه تهران 4 6 15 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10699 نبشی ۵ فابریک 1630 تومان نبشی ۵ ایرانی كف بنگاه تهران 5 6 22 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10700 نبشی ۶ فابریک 1630 تومان نبشی ۶ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 32 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10701 نبشی ۸ فابریک 1655 تومان نبشی ۸ ایرانی كف بنگاه تهران 8 6 58 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10702 نبشی ۱۰ فابریک 1655 تومان نبشی ۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران 10 6 90 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
10703 نبشی ۱۲ فابریک 1675 تومان نبشی ۱۲ ایرانی كف بنگاه تهران 12 6 130 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶