مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
56176 تیرآهن ۱۲ ۲۴۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56177 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56178 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56179 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56180 تیرآهن ۱۴ ۲۹۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56181 تیرآهن ۱۴ ۲۲۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56182 تیرآهن ۱۴ ۲۱۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56183 تیرآهن ۱۴ ۲۴۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56184 تیرآهن ۱۶ ۳۶۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56185 تیرآهن ۱۶ ۲۸۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56186 تیرآهن ۱۶ ۳۴۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56187 تیرآهن ۱۸ ۴۳۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56188 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56189 تیرآهن ۱۸ ۴۱۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56190 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56191 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56192 تیرآهن ۲۰ ۶۶۱,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56193 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56194 تیرآهن ۲۰ ۵۳۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56195 تیرآهن ۲۰ ۵۲۹,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56196 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56197 تیرآهن ۲۲ ۷۶۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56198 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56199 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56200 تیرآهن ۲۲ ۶۳۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56201 تیرآهن ۲۴ ۹۲۴,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56202 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56203 تیرآهن ۲۴ ۸۷۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56204 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56205 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56206 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۵۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56207 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۳۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56208 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56209 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56210 تيراهن ٣٠ ۱,۲۲۳,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56211 تيراهن ٣٠ ۱,۱۴۹,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
56212 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶