مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
70606 تیرآهن ۱۲ ۴۰۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70607 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70608 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70609 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70610 تیرآهن ۱۴ ۵۰۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70611 تیرآهن ۱۴ تماس با ما تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70612 تیرآهن ۱۴ ۳۷۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70613 تیرآهن ۱۴ ۴۴۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70614 تیرآهن ۱۶ ۵۸۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70615 تیرآهن ۱۶ ۵۰۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70616 تیرآهن ۱۶ ۵۱۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70617 تیرآهن ۱۸ ۷۰۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70618 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70619 تیرآهن ۱۸ ۶۱۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70620 تیرآهن ۱۸ ۶۱۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70621 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70622 تیرآهن ۲۰ ۹۰۶,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70623 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70624 تیرآهن ۲۰ ۷۵۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70625 تیرآهن ۲۰ ۷۵۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70626 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70627 تیرآهن ۲۲ ۱,۰۱۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70628 تیرآهن ۲۲ ۹۰۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70629 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70630 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70631 تیرآهن ۲۴ ۱,۱۸۳,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70632 تیرآهن ۲۴ ۱,۰۱۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70633 تیرآهن ۲۴ ۱,۰۰۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70634 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70635 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70636 تیرآهن ۲۷ ۱,۴۰۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70637 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70638 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70639 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70640 تيراهن ٣٠ ۱,۷۳۳,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70641 تيراهن ٣٠ تماس با ما تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷
70642 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۶ خرداد ۱۳۹۷