مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
52698 تیرآهن ۱۲ ۲۴۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52699 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52700 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52701 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52702 تیرآهن ۱۴ ۲۹۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52703 تیرآهن ۱۴ ۲۱۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52704 تیرآهن ۱۴ ۱۹۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52705 تیرآهن ۱۴ تماس با ما تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52706 تیرآهن ۱۶ ۳۵۴,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52707 تیرآهن ۱۶ ۲۸۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52708 تیرآهن ۱۶ تماس با ما تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52709 تیرآهن ۱۸ ۴۱۹,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52710 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52711 تیرآهن ۱۸ ۳۹۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52712 تیرآهن ۱۸ ۳۹۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52713 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52714 تیرآهن ۲۰ ۶۶۰,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52715 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52716 تیرآهن ۲۰ ۴۶۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52717 تیرآهن ۲۰ ۴۸۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52718 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52719 تیرآهن ۲۲ ۷۳۹,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52720 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52721 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52722 تیرآهن ۲۲ ۵۴۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52723 تیرآهن ۲۴ ۸۹۱,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52724 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52725 تیرآهن ۲۴ ۸۶۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52726 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52727 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52728 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۴۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52729 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۳۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52730 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52731 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52732 تيراهن ٣٠ ۱,۲۳۵,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52733 تيراهن ٣٠ ۱,۱۷۵,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵
52734 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۴ بهمن ۱۳۹۵