مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
53734 تیرآهن ۱۲ ۲۴۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53735 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53736 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53737 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53738 تیرآهن ۱۴ ۲۸۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53739 تیرآهن ۱۴ ۲۲۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53740 تیرآهن ۱۴ ۱۹۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53741 تیرآهن ۱۴ ۲۴۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53742 تیرآهن ۱۶ ۳۴۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53743 تیرآهن ۱۶ ۲۸۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53744 تیرآهن ۱۶ تماس با ما تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53745 تیرآهن ۱۸ ۴۱۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53746 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53747 تیرآهن ۱۸ ۳۹۴,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53748 تیرآهن ۱۸ ۳۹۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53749 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53750 تیرآهن ۲۰ ۶۵۰,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53751 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53752 تیرآهن ۲۰ ۴۶۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53753 تیرآهن ۲۰ ۴۸۴,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53754 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53755 تیرآهن ۲۲ ۷۳۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53756 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53757 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53758 تیرآهن ۲۲ ۵۶۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53759 تیرآهن ۲۴ ۸۹۱,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53760 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53761 تیرآهن ۲۴ ۸۷۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53762 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53763 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53764 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۲۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53765 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۱۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53766 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53767 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53768 تيراهن ٣٠ ۱,۲۲۵,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53769 تيراهن ٣٠ ۱,۱۴۵,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵
53770 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۲ اسفند ۱۳۹۵