مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
76970 تیرآهن ۱۲ ۶۴۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76971 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76972 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76973 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76974 تیرآهن ۱۴ ۸۱۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76975 تیرآهن ۱۴ ۶۵۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76976 تیرآهن ۱۴ ۶۴۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76977 تیرآهن ۱۴ تماس با ما تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76978 تیرآهن ۱۶ ۹۱۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76979 تیرآهن ۱۶ تماس با ما تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76980 تیرآهن ۱۶ ۸۸۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76981 تیرآهن ۱۸ ۹۰۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76982 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76983 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76984 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76985 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76986 تیرآهن ۲۰ ۱,۳۰۶,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76987 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76988 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76989 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76990 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76991 تیرآهن ۲۲ ۱,۳۲۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76992 تیرآهن ۲۲ ۱,۳۲۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76993 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76994 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76995 تیرآهن ۲۴ ۱,۵۳۶,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76996 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76997 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76998 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
76999 تیرآهن ۲۴ ۱,۵۵۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77000 تیرآهن ۲۷ ۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77001 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77002 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77003 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77004 تيراهن ٣٠ ۴۰,۴۹۸,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77005 تيراهن ٣٠ تماس با ما تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷
77006 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۷