مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
55029 تیرآهن ۱۲ ۲۴۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55030 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55031 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55032 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55033 تیرآهن ۱۴ ۲۸۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55034 تیرآهن ۱۴ ۲۲۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55035 تیرآهن ۱۴ ۱۹۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55036 تیرآهن ۱۴ ۲,۲۴۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55037 تیرآهن ۱۶ ۳۴۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55038 تیرآهن ۱۶ ۲۸۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55039 تیرآهن ۱۶ تماس با ما تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55040 تیرآهن ۱۸ ۴۱۲,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55041 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55042 تیرآهن ۱۸ ۳۹۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55043 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55044 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55045 تیرآهن ۲۰ ۶۵۱,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55046 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55047 تیرآهن ۲۰ ۴۷۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55048 تیرآهن ۲۰ ۴۸۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55049 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55050 تیرآهن ۲۲ ۷۳۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55051 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55052 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55053 تیرآهن ۲۲ ۶۰۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55054 تیرآهن ۲۴ ۸۸۶,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55055 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55056 تیرآهن ۲۴ ۸۶۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55057 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55058 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55059 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۲۹,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55060 تیرآهن ۲۷ ۱,۰۱۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55061 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55062 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55063 تيراهن ٣٠ ۱,۲۲۶,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55064 تيراهن ٣٠ ۱,۱۴۵,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶
55065 تيراهن ٣٠ تماس با ما تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۸ فروردين ۱۳۹۶