مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
62429 تیرآهن ۱۲ ۵۱۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62430 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62431 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62432 تیرآهن ۱۲ تماس با ما تیرآهن ۱۲ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62433 تیرآهن ۱۴ ۴۳۱,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62434 تیرآهن ۱۴ ۳۲۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه اهواز/کرمانشاه كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62435 تیرآهن ۱۴ ۲۸۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ اشتهارد اشتهارد كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62436 تیرآهن ۱۴ ۳۶۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه یزد / کرمانشاه کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62437 تیرآهن ۱۶ ۵۱۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62438 تیرآهن ۱۶ ۴۱۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62439 تیرآهن ۱۶ ۴۴۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۶ یزد/طوس یزد/طوس كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62440 تیرآهن ۱۸ ۶۳۰,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62441 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز اهواز كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62442 تیرآهن ۱۸ ۵۰۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ آرین آرین کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62443 تیرآهن ۱۸ ۵۰۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۱۸ یزد/طوس یزد/طوس کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62444 تیرآهن ۱۸ تماس با ما تیرآهن ۱۸ ترک ترک کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62445 تیرآهن ۲۰ ۸۰۲,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62446 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62447 تیرآهن ۲۰ ۶۵۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ روس/کره روس/کره كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62448 تیرآهن ۲۰ ۶۰۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۰ آرین/طوس آرین/طوس کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62449 تیرآهن ۲۰ تماس با ما تیرآهن ۲۰ چین چین کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62450 تیرآهن ۲۲ ۹۳۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62451 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62452 تیرآهن ۲۲ تماس با ما تیرآهن ۲۲ چین چین كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62453 تیرآهن ۲۲ ۷۵۷,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۲ کره کره كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62454 تیرآهن ۲۴ ۱,۰۸۴,۵۰۰ تومان تير آهن ۲۴ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62455 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62456 تیرآهن ۲۴ ۹۵۶,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۴ کره کره كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62457 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ چین چین کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62458 تیرآهن ۲۴ تماس با ما تیرآهن ۲۴ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62459 تیرآهن ۲۷ ۱,۲۸۳,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62460 تیرآهن ۲۷ ۱,۲۵۵,۵۰۰ تومان تیرآهن ۲۷ ترك ترك كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62461 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ چین چین کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62462 تیرآهن ۲۷ تماس با ما تيرآهن ۲۷ طوس طوس کف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62463 تيراهن ٣٠ ۱,۵۳۱,۵۰۰ تومان تير آهن ۳۰ اصفهان اصفهان كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62464 تيراهن ٣٠ تماس با ما تير آهن ۳۰ ترک ترک كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶
62465 تيراهن ٣٠ ۱,۴۰۸,۵۰۰ تومان تیرآهن ۳۰ روس روس كف بنگاه تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶