مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
11689 ناودانی ۸ ۱,۵۶۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11690 ناودانی ۱۰ ۱,۵۶۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11691 ناودانی ۱۲ ۱,۵۶۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11692 ناودانی ۱۴ ۱,۵۶۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11693 ناودانی ۱۶ ۱,۵۶۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11694 ناودانی ۱۸ ۲,۴۳۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11695 ناودانی ۲۰ ۲,۴۹۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
11696 ناودانی ۶.۵ ۱,۵۴۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵