مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
13569 ناودانی ۸ ۲,۱۵۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13570 ناودانی ۱۰ ۲,۱۵۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13571 ناودانی ۱۲ ۲,۱۵۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13572 ناودانی ۱۴ ۲,۱۵۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13573 ناودانی ۱۶ ۲,۱۵۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13574 ناودانی ۱۸ ۲,۵۴۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13575 ناودانی ۲۰ ۲,۸۴۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
13576 ناودانی ۶.۵ ۲,۲۳۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶