مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
14017 ناودانی ۸ ۲,۱۸۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14018 ناودانی ۱۰ ۲,۱۸۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14019 ناودانی ۱۲ ۲,۱۸۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14020 ناودانی ۱۴ ۲,۱۸۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14021 ناودانی ۱۶ ۲,۱۸۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14022 ناودانی ۱۸ ۲,۴۵۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14023 ناودانی ۲۰ تماس با ما ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
14024 ناودانی ۶.۵ ۲,۱۹۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶