مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
12217 ناودانی ۸ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12218 ناودانی ۱۰ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12219 ناودانی ۱۲ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12220 ناودانی ۱۴ ۱,۶۷۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12221 ناودانی ۱۶ ۱,۶۷۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12222 ناودانی ۱۸ ۲,۴۵۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12223 ناودانی ۲۰ ۲,۵۱۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
12224 ناودانی ۶.۵ ۱,۶۰۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶