مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
11465 ناودانی ۸ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11466 ناودانی ۱۰ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11467 ناودانی ۱۲ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11468 ناودانی ۱۴ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11469 ناودانی ۱۶ ۱,۶۲۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11470 ناودانی ۱۸ ۲,۴۳۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11471 ناودانی ۲۰ ۲,۴۳۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
11472 ناودانی ۶.۵ ۱,۷۷۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵