مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
11969 ناودانی ۸ ۱,۵۷۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11970 ناودانی ۱۰ ۱,۵۷۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11971 ناودانی ۱۲ ۱,۵۷۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11972 ناودانی ۱۴ ۱,۶۱۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11973 ناودانی ۱۶ ۱,۶۱۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11974 ناودانی ۱۸ ۲,۴۳۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11975 ناودانی ۲۰ ۲,۴۹۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
11976 ناودانی ۶.۵ ۱,۵۴۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶