مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
16033 ناودانی ۸ ۴,۳۴۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16034 ناودانی ۱۰ ۴,۳۴۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16035 ناودانی ۱۲ ۴,۳۴۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16036 ناودانی ۱۴ ۴,۳۴۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16037 ناودانی ۱۶ ۴,۴۴۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16038 ناودانی ۱۸ ۴,۵۴۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16039 ناودانی ۲۰ ۴,۵۴۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
16040 ناودانی ۶.۵ ۴,۴۴۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷