مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
13137 ناودانی ۸ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13138 ناودانی ۱۰ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13139 ناودانی ۱۲ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13140 ناودانی ۱۴ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13141 ناودانی ۱۶ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13142 ناودانی ۱۸ ۲,۵۹۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13143 ناودانی ۲۰ ۲,۵۹۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
13144 ناودانی ۶.۵ ۲,۴۷۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶