مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
14585 ناودانی ۸ ۲,۴۴۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14586 ناودانی ۱۰ ۲,۴۴۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14587 ناودانی ۱۲ ۲,۴۴۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14588 ناودانی ۱۴ ۲,۵۲۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14589 ناودانی ۱۶ ۲,۵۲۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14590 ناودانی ۱۸ ۲,۷۰۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14591 ناودانی ۲۰ ۳,۰۶۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
14592 ناودانی ۶.۵ ۲,۴۶۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶