مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
15337 ناودانی ۸ ۲,۸۲۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15338 ناودانی ۱۰ ۲,۸۲۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15339 ناودانی ۱۲ ۲,۸۲۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15340 ناودانی ۱۴ ۲,۸۹۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15341 ناودانی ۱۶ ۲,۸۹۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15342 ناودانی ۱۸ ۳,۰۹۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15343 ناودانی ۲۰ ۳,۲۹۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
15344 ناودانی ۶.۵ ۲,۸۴۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷