مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
16713 ناودانی ۸ ۴,۵۴۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16714 ناودانی ۱۰ ۴,۵۴۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16715 ناودانی ۱۲ ۴,۵۵۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16716 ناودانی ۱۴ ۴,۶۹۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16717 ناودانی ۱۶ ۴,۶۹۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16718 ناودانی ۱۸ ۴,۹۹۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16719 ناودانی ۲۰ ۵,۲۹۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
16720 ناودانی ۶.۵ ۴,۶۹۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷