مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه طول وزن تاریخ
12697 ناودانی ۸ ۱,۷۸۵ تومان ناودانی ۸ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 42 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12698 ناودانی ۱۰ ۱,۷۸۵ تومان ناودانی ۱۰ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 52 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12699 ناودانی ۱۲ ۱,۷۸۵ تومان ناودانی ۱۲ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 64 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12700 ناودانی ۱۴ ۱,۷۸۵ تومان ناودانی ۱۴ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 155 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12701 ناودانی ۱۶ ۱,۷۸۵ تومان ناودانی ۱۶ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 170 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12702 ناودانی ۱۸ ۲,۴۵۵ تومان ناودانی ۱۸ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 215 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12703 ناودانی ۲۰ ۲,۵۱۵ تومان ناودانی ۲۰ روس روس شاخه كف بنگاه تهران 12 230 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
12704 ناودانی ۶.۵ ۱,۶۳۵ تومان ناودانی ۶.۵ ایرانی ایرانی شاخه كف بنگاه تهران 6 32 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶