مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
143515 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143516 تیرآهن اصفهان ۱,۹۹۲ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143517 تیرآهن اصفهان ۱,۹۷۲ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143518 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143519 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143520 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143521 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143522 تیرآهن کرمانشاه ۱,۸۶۲ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143523 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143524 تیرآهن اهواز ۲۲۶,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143525 تیرآهن اهواز ۲۸۱,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143526 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143527 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143528 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143529 تیرآهن آرین ۵۱۰,۴۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143530 تیرآهن آرین ۶۱۵,۴۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143531 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۳۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143532 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۵۷ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143533 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۵۷ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143534 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۴۲ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143535 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۵۲ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143536 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۸۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143537 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۵۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143538 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۸۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143539 ورق اکسین ۲,۲۵۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143540 ورق اکسین ۲,۲۳۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143541 ورق اکسین ۲,۱۶۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143542 ورق اکسین ۲,۱۴۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143543 ورق اکسین ۲,۱۵۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143544 ورق اکسین ۲,۲۳۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143545 ورق اکسین ۲,۲۳۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143546 ورق اکسین ۲,۲۲۲ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143547 میلگرد اصفهان ۱,۷۰۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143548 میلگرد اصفهان ۱,۷۰۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143549 میلگرد اصفهان ۱,۷۰۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143550 میلگرد اصفهان ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143551 میلگرد اصفهان ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143552 میلگرد اصفهان ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143553 میلگرد اصفهان ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143554 میلگرد قزوین ۱,۶۹۲ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143555 میلگرد قزوین ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143556 میلگرد قزوین ۱,۶۹۶ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143557 میلگرد قزوین ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143558 میلگرد البرز ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143559 میلگرد البرز ۱,۶۹۲ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143560 میلگرد البرز ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143561 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143562 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143563 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143564 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143565 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143566 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143567 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143568 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143569 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143570 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143571 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143572 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143573 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143574 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143575 میلگرد کرمانشاه ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143576 میلگرد ابهر ۱,۷۱۲ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143577 میلگرد ابهر ۱,۶۶۲ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143578 میلگرد ابهر ۱,۶۶۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143579 میلگرد امیرکبیر ۱,۷۰۲ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143580 میلگرد امیرکبیر ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143581 میلگرد نیشابور ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143582 میلگرد نیشابور ۱,۶۵۷ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143583 میلگرد بناب ۱,۷۳۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143584 میلگرد بناب ۱,۷۱۷ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143585 میلگرد بناب ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143586 میلگرد بناب ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143587 میلگرد میانه ۱,۶۵۲ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143588 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143589 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143590 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143591 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143592 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143593 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143594 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143595 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143596 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143597 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143598 میلگرد کاشان ۱,۶۹۲ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143599 میلگرد کاشان ۱,۶۹۲ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143600 میلگرد کاشان ۱,۶۸۲ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143601 میلگرد کاشان ۱,۶۸۲ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143602 میلگرد کاشان ۱,۶۸۲ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143603 مبلگرد نطنز ۱,۶۶۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶
143604 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۶ تير ۱۳۹۶