مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
148645 تیرآهن اصفهان ۲,۸۸۷ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148646 تیرآهن اصفهان ۲,۷۷۷ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148647 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148648 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148649 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148650 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148651 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148652 تیرآهن کرمانشاه ۲,۷۰۲ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148653 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148654 تیرآهن اهواز ۲,۴۴۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148655 تیرآهن اهواز ۲,۴۴۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148656 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148657 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148658 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148659 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148660 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148661 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۴۷ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148662 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۴۷ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148663 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۶۷ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148664 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۹۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148665 ورق فولاد مبارکه ۲,۵۲۲ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148666 ورق فولاد مبارکه ۲,۵۲۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148667 ورق فولاد مبارکه ۲,۵۲۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148668 ورق فولاد مبارکه ۲,۵۴۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148669 ورق اکسین ۲,۵۱۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148670 ورق اکسین ۲,۵۱۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148671 ورق اکسین ۲,۵۱۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148672 ورق اکسین ۲,۴۱۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148673 ورق اکسین ۲,۴۱۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148674 ورق اکسین ۲,۴۱۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148675 ورق اکسین ۲,۴۱۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148676 ورق اکسین ۲,۴۱۷ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148677 میلگرد اصفهان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148678 میلگرد اصفهان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148679 میلگرد اصفهان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148680 میلگرد اصفهان ۲,۴۷۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148681 میلگرد اصفهان ۲,۴۷۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148682 میلگرد اصفهان ۲,۴۷۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148683 میلگرد اصفهان ۲,۴۷۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148684 میلگرد قزوین ۲,۴۹۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148685 میلگرد قزوین ۲,۴۳۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148686 میلگرد قزوین ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148687 میلگرد قزوین ۲,۴۳۷ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148688 میلگرد البرز ۲,۴۶۲ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148689 میلگرد البرز ۲,۴۰۲ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148690 میلگرد البرز ۲,۴۰۲ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148691 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148692 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148693 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148694 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148695 میلگرد اهواز ۲,۴۲۷ تومان میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148696 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148697 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148698 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148699 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148700 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148701 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148702 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148703 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148704 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148705 میلگرد کرمانشاه ۲,۴۰۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148706 میلگرد ابهر ۲,۵۵۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148707 میلگرد ابهر ۲,۴۲۷ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148708 میلگرد ابهر ۲,۳۶۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148709 میلگرد امیرکبیر تماس با ما میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148710 میلگرد امیرکبیر ۲,۳۹۷ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148711 میلگرد نیشابور ۲,۳۶۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148712 میلگرد نیشابور ۲,۴۲۲ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148713 میلگرد بناب ۲,۴۹۲ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148714 میلگرد بناب ۲,۴۷۲ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148715 میلگرد بناب ۲,۳۳۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148716 میلگرد بناب ۲,۳۳۷ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148717 میلگرد میانه تماس با ما میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148718 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148719 میلگرد یزد ۲,۵۱۲ تومان میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148720 میلگرد یزد ۲,۵۱۲ تومان میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148721 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148722 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148723 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148724 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148725 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148726 میلگرد یزد ۲,۵۰۲ تومان میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148727 میلگرد کاشان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148728 میلگرد کاشان ۲,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148729 میلگرد کاشان ۲,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148730 میلگرد کاشان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148731 میلگرد کاشان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148732 میلگرد کاشان ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148733 مبلگرد نطنز ۲,۶۳۲ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶
148734 مبلگرد نطنز ۲,۶۳۲ تومان میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۲ شهريور ۱۳۹۶