مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
164935 تیرآهن اصفهان ۲,۹۳۲ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164936 تیرآهن اصفهان ۲,۸۳۲ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164937 تیرآهن اصفهان ۲,۸۳۲ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164938 تیرآهن اصفهان ۳,۰۴۲ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164939 تیرآهن اصفهان ۳,۰۴۲ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164940 تیرآهن اصفهان ۳,۰۴۲ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164941 تیرآهن اصفهان ۳,۰۴۲ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164942 تیرآهن کرمانشاه ۲,۶۲۷ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164943 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164944 تیرآهن اهواز ۲,۴۸۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164945 تیرآهن اهواز ۲,۴۷۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164946 تیرآهن اهواز ۲,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164947 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164948 تیرآهن آرین ۵۴۴,۹۹۷ تومان تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164949 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164950 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164951 ورق فولاد مبارکه ۲,۸۴۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164952 ورق فولاد مبارکه ۲,۸۶۲ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164953 ورق فولاد مبارکه ۲,۵۸۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164954 ورق فولاد مبارکه ۲,۸۳۲ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164955 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۵۲ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164956 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۵۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164957 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۸۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164958 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۱۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164959 ورق اکسین ۲,۷۳۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164960 ورق اکسین ۲,۷۳۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164961 ورق اکسین ۲,۷۳۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164962 ورق اکسین تماس با ما ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164963 ورق اکسین تماس با ما ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164964 ورق اکسین تماس با ما ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164965 ورق اکسین ۲,۸۳۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164966 ورق اکسین ۲,۸۳۷ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164967 میلگرد اصفهان ۲,۷۶۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164968 میلگرد اصفهان ۲,۷۶۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164969 میلگرد اصفهان ۲,۷۶۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164970 میلگرد اصفهان ۲,۴۶۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164971 میلگرد اصفهان ۲,۴۶۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164972 میلگرد اصفهان ۲,۴۶۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164973 میلگرد اصفهان ۲,۴۶۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164974 میلگرد قزوین ۲,۴۸۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164975 میلگرد قزوین ۲,۳۳۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164976 میلگرد قزوین ۲,۴۹۲ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164977 میلگرد قزوین ۲,۳۳۷ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164978 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164979 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164980 میلگرد البرز ۲,۳۴۲ تومان میلگرد ۱۶ تا ۲۵ البرز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164981 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف گروه ملی درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164982 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف گروه ملی درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164983 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه گروه ملی درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164984 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه گروه ملی درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164985 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۱۴ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164986 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۱۶ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164987 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۱۸ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164988 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۲۰ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164989 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۲۲ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164990 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۲۵ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164991 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۲۸ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164992 میلگرد اهواز ۲,۳۷۷ تومان میلگرد ۳۲ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164993 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164994 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164995 میلگرد کرمانشاه ۲,۳۳۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164996 میلگرد ابهر ۲,۵۰۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164997 میلگرد ابهر ۲,۳۴۷ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164998 میلگرد ابهر ۲,۳۴۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
164999 میلگرد امیرکبیر ۲,۴۱۷ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165000 میلگرد امیرکبیر ۲,۳۵۷ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165001 میلگرد نیشابور ۲,۳۹۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165002 میلگرد نیشابور ۲,۴۴۷ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165003 میلگرد بناب ۲,۴۹۲ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165004 میلگرد بناب ۲,۴۷۲ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165005 میلگرد بناب ۲,۴۲۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165006 میلگرد بناب ۲,۴۲۲ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165007 میلگرد میانه ۲,۳۹۲ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165008 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165009 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165010 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165011 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165012 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165013 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165014 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165015 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165016 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165017 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165018 میلگرد کاشان ۲,۶۴۲ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165019 میلگرد کاشان ۲,۶۴۲ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165020 میلگرد کاشان ۲,۶۴۲ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165021 میلگرد کاشان ۲,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165022 میلگرد کاشان ۲,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165023 مبلگرد نطنز ۲,۸۵۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶
165024 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۴ اسفند ۱۳۹۶