مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
132085 تیرآهن اصفهان ۱,۸۵۲ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132086 تیرآهن اصفهان ۱,۸۲۲ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132087 تیرآهن اصفهان ۱,۸۲۷ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132088 تیرآهن اصفهان ۲,۳۶۷ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132089 تیرآهن اصفهان ۲,۳۱۷ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132090 تیرآهن اصفهان ۲,۳۶۷ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132091 تیرآهن اصفهان ۲,۳۴۷ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132092 تیرآهن کرمانشاه ۱,۷۱۷ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132093 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132094 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132095 تیرآهن اهواز ۲۷۱,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132096 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132097 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132098 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132099 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132100 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132101 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۵۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132102 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۵۲ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132103 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۵۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132104 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۲ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132105 ورق فولاد مبارکه تماس با ما ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132106 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۶۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132107 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132108 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۹۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132109 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132110 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132111 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132112 ورق اکسین ۲,۲۸۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132113 ورق اکسین ۲,۴۵۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132114 ورق اکسین ۲,۵۴۲ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132115 ورق اکسین تماس با ما ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132116 ورق اکسین تماس با ما ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132117 میلگرد اصفهان ۱,۶۰۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132118 میلگرد اصفهان ۱,۶۰۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132119 میلگرد اصفهان ۱,۶۰۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132120 میلگرد اصفهان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132121 میلگرد اصفهان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132122 میلگرد اصفهان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132123 میلگرد اصفهان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132124 میلگرد قزوین ۱,۵۲۲ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132125 میلگرد قزوین ۱,۴۵۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132126 میلگرد قزوین ۱,۵۲۷ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132127 میلگرد قزوین ۱,۴۵۷ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132128 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132129 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132130 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132131 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132132 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132133 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132134 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132135 میلگرد اهواز ۱,۵۳۲ تومان میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132136 میلگرد اهواز ۱,۵۳۲ تومان میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132137 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132138 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132139 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132140 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132141 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132142 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132143 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132144 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132145 میلگرد کرمانشاه ۱,۵۱۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132146 میلگرد ابهر ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132147 میلگرد ابهر ۱,۴۵۲ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132148 میلگرد ابهر ۱,۵۱۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132149 میلگرد امیرکبیر ۱,۵۲۷ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132150 میلگرد امیرکبیر ۱,۴۸۷ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132151 میلگرد نیشابور ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132152 میلگرد نیشابور ۱,۵۸۲ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132153 میلگرد بناب ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132154 میلگرد بناب ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132155 میلگرد بناب ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132156 میلگرد بناب ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132157 میلگرد میانه ۱,۵۲۷ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132158 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132159 میلگرد یزد ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132160 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132161 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132162 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132163 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132164 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132165 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132166 میلگرد یزد ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132167 میلگرد کاشان ۱,۶۸۲ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132168 میلگرد کاشان ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132169 میلگرد کاشان ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132170 میلگرد کاشان ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132171 میلگرد کاشان ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132172 میلگرد کاشان ۱,۶۲۲ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132173 مبلگرد نطنز ۱,۶۷۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵
132174 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۲ اسفند ۱۳۹۵