مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
138115 تیرآهن اصفهان ۱,۸۹۶ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138116 تیرآهن اصفهان ۱,۸۹۶ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138117 تیرآهن اصفهان ۱,۸۸۷ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138118 تیرآهن اصفهان ۲,۴۱۷ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138119 تیرآهن اصفهان ۲,۳۶۷ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138120 تیرآهن اصفهان ۲,۴۱۷ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138121 تیرآهن اصفهان ۲,۳۸۷ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138122 تیرآهن کرمانشاه ۱,۷۶۲ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138123 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138124 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138125 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138126 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138127 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138128 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138129 تیرآهن آرین ۵۲۰,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138130 تیرآهن آرین ۶۳۰,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138131 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۲۷ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138132 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۹۲ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138133 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۰۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138134 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۲۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138135 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۱۷ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138136 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۱۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138137 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۳۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138138 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۰۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138139 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138140 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138141 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138142 ورق اکسین ۲,۱۷۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138143 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138144 ورق اکسین ۲,۳۷۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138145 ورق اکسین تماس با ما ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138146 ورق اکسین تماس با ما ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138147 میلگرد اصفهان ۱,۶۳۲ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138148 میلگرد اصفهان ۱,۶۳۲ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138149 میلگرد اصفهان ۱,۶۳۲ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138150 میلگرد اصفهان ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138151 میلگرد اصفهان ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138152 میلگرد اصفهان ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138153 میلگرد اصفهان ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138154 میلگرد قزوین ۱,۵۹۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138155 میلگرد قزوین ۱,۵۲۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138156 میلگرد قزوین ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138157 میلگرد قزوین ۱,۵۳۲ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138158 میلگرد البرز ۱,۵۵۲ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138159 میلگرد البرز ۱,۵۵۲ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138160 میلگرد البرز ۱,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138161 میلگرد اهواز ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138162 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138163 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138164 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138165 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138166 میلگرد اهواز ۱,۵۳۲ تومان میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138167 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138168 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138169 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138170 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138171 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138172 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138173 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138174 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138175 میلگرد کرمانشاه ۱,۵۴۲ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138176 میلگرد ابهر ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138177 میلگرد ابهر ۱,۵۵۲ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138178 میلگرد ابهر ۱,۵۵۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138179 میلگرد امیرکبیر تماس با ما میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138180 میلگرد امیرکبیر تماس با ما میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138181 میلگرد نیشابور ۱,۵۸۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138182 میلگرد نیشابور ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138183 میلگرد بناب ۱,۶۵۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138184 میلگرد بناب ۱,۶۴۲ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138185 میلگرد بناب ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138186 میلگرد بناب ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138187 میلگرد میانه ۱,۵۶۲ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138188 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138189 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138190 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138191 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138192 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138193 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138194 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138195 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138196 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138197 میلگرد کاشان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138198 میلگرد کاشان ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138199 میلگرد کاشان ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138200 میلگرد کاشان ۱,۵۹۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138201 میلگرد کاشان ۱,۵۹۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138202 میلگرد کاشان ۱,۵۷۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138203 مبلگرد نطنز ۱,۶۴۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
138204 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶