مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
170065 تیرآهن اصفهان ۳,۰۷۲ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170066 تیرآهن اصفهان ۲,۹۷۲ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170067 تیرآهن اصفهان ۳,۰۴۲ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170068 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170069 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170070 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170071 تیرآهن اصفهان تماس با ما تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170072 تیرآهن کرمانشاه ۲,۷۹۷ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170073 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170074 تیرآهن اهواز ۲,۶۷۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170075 تیرآهن اهواز ۲,۶۷۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170076 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170077 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170078 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170079 تیرآهن آرین ۷۱۹,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170080 تیرآهن آرین ۸۷۹,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170081 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۷۷ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170082 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۷۷ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170083 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۷۷ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170084 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۸۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170085 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۴۷ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170086 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۴۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170087 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۶۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170088 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۴۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170089 ورق اکسین ۲,۸۴۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170090 ورق اکسین ۲,۸۴۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170091 ورق اکسین ۲,۸۴۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170092 ورق اکسین ۲,۸۷۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170093 ورق اکسین ۲,۸۷۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170094 ورق اکسین ۲,۸۹۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170095 ورق اکسین ۲,۸۹۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170096 ورق اکسین ۲,۸۹۷ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170097 میلگرد اصفهان ۳,۰۱۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170098 میلگرد اصفهان ۳,۰۱۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170099 میلگرد اصفهان ۳,۰۱۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170100 میلگرد اصفهان ۲,۷۴۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170101 میلگرد اصفهان ۲,۷۴۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170102 میلگرد اصفهان ۲,۷۴۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170103 میلگرد اصفهان ۲,۷۴۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170104 میلگرد قزوین ۲,۶۱۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170105 میلگرد قزوین ۲,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170106 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170107 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170108 میلگرد البرز ۲,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170109 میلگرد البرز ۲,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170110 میلگرد البرز ۲,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۶ تا ۲۵ البرز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170111 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف گروه ملی درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170112 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف گروه ملی درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170113 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه گروه ملی درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170114 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه گروه ملی درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170115 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170116 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170117 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170118 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170119 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170120 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170121 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170122 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ گروه ملی/خلیج فارس درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170123 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170124 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170125 میلگرد کرمانشاه ۲,۵۸۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170126 میلگرد ابهر ۲,۷۷۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170127 میلگرد ابهر ۲,۵۸۲ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170128 میلگرد ابهر ۲,۵۸۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170129 میلگرد امیرکبیر ۲,۶۷۷ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170130 میلگرد امیرکبیر ۲,۶۱۷ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170131 میلگرد نیشابور ۲,۶۱۷ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170132 میلگرد نیشابور ۲,۶۷۲ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170133 میلگرد بناب ۲,۷۲۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170134 میلگرد بناب ۲,۷۰۷ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170135 میلگرد بناب ۲,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170136 میلگرد بناب ۲,۶۶۷ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170137 میلگرد میانه ۲,۶۱۷ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170138 میلگرد یزد ۳,۰۴۷ تومان میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170139 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170140 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170141 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170142 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170143 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170144 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170145 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170146 میلگرد یزد ۲,۶۴۷ تومان میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170147 میلگرد کاشان ۲,۷۹۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170148 میلگرد کاشان ۲,۶۹۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170149 میلگرد کاشان ۲,۶۹۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170150 میلگرد کاشان ۲,۶۵۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170151 میلگرد کاشان ۲,۶۵۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170152 میلگرد کاشان ۲,۶۵۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170153 مبلگرد نطنز ۳,۱۵۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
170154 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷