مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
158545 تیرآهن اصفهان ۲,۷۶۲ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158546 تیرآهن اصفهان ۲,۶۴۷ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158547 تیرآهن اصفهان ۲,۷۲۲ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158548 تیرآهن اصفهان ۲,۸۳۷ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158549 تیرآهن اصفهان ۲,۸۳۷ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158550 تیرآهن اصفهان ۲,۸۴۷ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158551 تیرآهن اصفهان ۲,۸۳۷ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158552 تیرآهن کرمانشاه ۲,۴۰۲ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158553 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158554 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158555 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158556 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158557 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158558 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158559 تیرآهن آرین ۵۷۹,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158560 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158561 ورق فولاد مبارکه ۲,۷۹۷ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158562 ورق فولاد مبارکه ۲,۸۱۷ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158563 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۹۷ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158564 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۸۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158565 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۲ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158566 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158567 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۱۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158568 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۹۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158569 ورق اکسین ۲,۴۷۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158570 ورق اکسین ۲,۴۷۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158571 ورق اکسین ۲,۴۶۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158572 ورق اکسین ۲,۳۳۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158573 ورق اکسین ۲,۳۲۲ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158574 ورق اکسین ۲,۳۲۲ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158575 ورق اکسین ۲,۵۴۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158576 ورق اکسین تماس با ما ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158577 میلگرد اصفهان ۲,۴۰۷ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158578 میلگرد اصفهان ۲,۴۷۷ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158579 میلگرد اصفهان ۲,۳۵۷ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158580 میلگرد اصفهان ۲,۲۱۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158581 میلگرد اصفهان ۲,۲۳۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158582 میلگرد اصفهان ۲,۲۱۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158583 میلگرد اصفهان ۲,۲۱۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158584 میلگرد قزوین ۲,۱۹۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158585 میلگرد قزوین ۲,۰۷۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158586 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158587 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158588 میلگرد البرز ۲,۰۹۲ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158589 میلگرد البرز ۲,۰۶۲ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158590 میلگرد البرز ۲,۰۶۲ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158591 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158592 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158593 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158594 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158595 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158596 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158597 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158598 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158599 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158600 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158601 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158602 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158603 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158604 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158605 میلگرد کرمانشاه ۲,۰۵۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158606 میلگرد ابهر ۲,۲۱۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158607 میلگرد ابهر ۲,۱۰۲ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158608 میلگرد ابهر ۲,۰۷۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158609 میلگرد امیرکبیر ۲,۱۴۷ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158610 میلگرد امیرکبیر ۲,۰۸۷ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158611 میلگرد نیشابور ۲,۰۷۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158612 میلگرد نیشابور ۲,۱۲۷ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158613 میلگرد بناب ۲,۱۵۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158614 میلگرد بناب ۲,۱۳۷ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158615 میلگرد بناب ۲,۰۹۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158616 میلگرد بناب ۲,۰۹۲ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158617 میلگرد میانه ۲,۰۶۷ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158618 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158619 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158620 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158621 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158622 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158623 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158624 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158625 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158626 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158627 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158628 میلگرد کاشان ۲,۲۷۲ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158629 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158630 میلگرد کاشان ۲,۲۲۲ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158631 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158632 میلگرد کاشان تماس با ما میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158633 مبلگرد نطنز ۲,۳۲۲ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
158634 مبلگرد نطنز ۲,۳۸۷ تومان میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۲۲ آذر ۱۳۹۶