مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
129565 تیرآهن اصفهان ۱,۸۷۷ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129566 تیرآهن اصفهان ۱,۸۶۷ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129567 تیرآهن اصفهان ۱,۸۹۷ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129568 تیرآهن اصفهان ۲,۳۹۲ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129569 تیرآهن اصفهان ۲,۳۲۲ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129570 تیرآهن اصفهان ۲,۳۴۲ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129571 تیرآهن اصفهان ۲,۳۵۲ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129572 تیرآهن کرمانشاه ۱,۷۳۲ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129573 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129574 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129575 تیرآهن اهواز ۲۷۵,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129576 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129577 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129578 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129579 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129580 تیرآهن آرین ۵۴۳,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129581 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۱۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129582 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۱۲ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129583 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۱۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129584 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۸۲ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129585 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۳۷ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129586 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۳۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129587 ورق فولاد مبارکه تماس با ما ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129588 ورق فولاد مبارکه ۲,۱۹۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129589 ورق اکسین ۲,۲۷۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129590 ورق اکسین ۲,۲۷۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129591 ورق اکسین ۲,۱۹۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129592 ورق اکسین ۲,۱۷۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129593 ورق اکسین ۲,۱۷۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129594 ورق اکسین ۲,۲۱۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129595 ورق اکسین ۲,۲۳۲ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129596 ورق اکسین ۲,۲۰۷ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129597 میلگرد اصفهان ۱,۷۴۲ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129598 میلگرد اصفهان ۱,۷۴۲ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129599 میلگرد اصفهان ۱,۷۴۲ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129600 میلگرد اصفهان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129601 میلگرد اصفهان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129602 میلگرد اصفهان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129603 میلگرد اصفهان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129604 میلگرد قزوین ۱,۵۶۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129605 میلگرد قزوین ۱,۵۰۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129606 میلگرد قزوین ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129607 میلگرد قزوین ۱,۵۱۲ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129608 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129609 میلگرد البرز ۱,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129610 میلگرد البرز ۱,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129611 میلگرد اهواز ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129612 میلگرد اهواز ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129613 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129614 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129615 میلگرد اهواز ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129616 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129617 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129618 میلگرد اهواز ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129619 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129620 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129621 میلگرد اهواز ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129622 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129623 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129624 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129625 میلگرد کرمانشاه ۱,۵۴۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129626 میلگرد ابهر ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129627 میلگرد ابهر ۱,۵۱۷ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129628 میلگرد ابهر ۱,۵۶۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129629 میلگرد امیرکبیر ۱,۶۰۲ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129630 میلگرد امیرکبیر ۱,۵۶۲ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129631 میلگرد نیشابور ۱,۶۱۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129632 میلگرد نیشابور ۱,۶۶۹ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129633 میلگرد بناب ۱,۶۲۹ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129634 میلگرد بناب ۱,۶۰۹ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129635 میلگرد بناب ۱,۵۷۹ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129636 میلگرد بناب ۱,۵۷۹ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129637 میلگرد میانه ۱,۵۹۲ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129638 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129639 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129640 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129641 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129642 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129643 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129644 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129645 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129646 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129647 میلگرد کاشان ۱,۷۶۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129648 میلگرد کاشان ۱,۷۴۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129649 میلگرد کاشان ۱,۷۴۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129650 میلگرد کاشان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129651 میلگرد کاشان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129652 میلگرد کاشان ۱,۶۹۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129653 مبلگرد نطنز ۱,۷۶۲ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵
129654 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۴ بهمن ۱۳۹۵