مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
153505 تیرآهن اصفهان ۲,۷۷۲ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153506 تیرآهن اصفهان ۲,۷۱۷ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153507 تیرآهن اصفهان ۲,۷۸۷ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153508 تیرآهن اصفهان ۲,۸۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153509 تیرآهن اصفهان ۲,۸۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153510 تیرآهن اصفهان ۲,۸۹۷ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153511 تیرآهن اصفهان ۲,۸۹۷ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153512 تیرآهن کرمانشاه ۲,۵۱۷ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153513 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153514 تیرآهن اهواز ۲,۵۱۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153515 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153516 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153517 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153518 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153519 تیرآهن آرین تماس با ما تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153520 تیرآهن آرین ۷۱۹,۹۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153521 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۵۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153522 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۷۲ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153523 ورق فولاد مبارکه ۲,۶۷۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153524 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۱۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153525 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۷ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153526 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۰۷ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153527 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۱۷ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153528 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۱۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153529 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153530 ورق اکسین ۲,۴۲۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153531 ورق اکسین ۲,۴۲۲ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153532 ورق اکسین ۲,۳۶۷ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153533 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153534 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153535 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153536 ورق اکسین ۲,۲۷۷ تومان ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153537 میلگرد اصفهان ۲,۳۷۲ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153538 میلگرد اصفهان ۲,۳۶۲ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153539 میلگرد اصفهان ۲,۳۶۲ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153540 میلگرد اصفهان ۲,۲۶۲ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153541 میلگرد اصفهان ۲,۲۶۲ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153542 میلگرد اصفهان ۲,۲۶۲ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153543 میلگرد اصفهان ۲,۲۶۲ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153544 میلگرد قزوین ۲,۱۹۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153545 میلگرد قزوین ۲,۰۹۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153546 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153547 میلگرد قزوین تماس با ما میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153548 میلگرد البرز تماس با ما میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153549 میلگرد البرز ۲,۰۵۷ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153550 میلگرد البرز ۲,۰۵۷ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153551 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153552 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153553 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153554 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153555 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153556 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153557 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153558 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153559 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153560 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153561 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153562 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153563 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153564 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153565 میلگرد کرمانشاه ۲,۰۵۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153566 میلگرد ابهر ۲,۲۳۲ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153567 میلگرد ابهر ۲,۰۷۷ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153568 میلگرد ابهر ۲,۰۷۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153569 میلگرد امیرکبیر ۲,۱۳۲ تومان میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153570 میلگرد امیرکبیر ۲,۱۰۲ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153571 میلگرد نیشابور ۲,۰۷۷ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153572 میلگرد نیشابور ۲,۰۳۲ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153573 میلگرد بناب ۲,۲۴۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153574 میلگرد بناب ۲,۲۲۷ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153575 میلگرد بناب ۲,۱۹۲ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153576 میلگرد بناب ۲,۱۹۲ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153577 میلگرد میانه تماس با ما میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153578 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153579 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153580 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153581 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153582 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153583 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153584 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153585 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153586 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153587 میلگرد کاشان ۲,۳۹۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153588 میلگرد کاشان ۲,۲۸۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153589 میلگرد کاشان ۲,۲۸۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153590 میلگرد کاشان ۲,۲۲۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153591 میلگرد کاشان ۲,۲۲۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153592 میلگرد کاشان ۲,۲۲۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153593 مبلگرد نطنز ۲,۲۱۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
153594 مبلگرد نطنز ۲,۳۷۲ تومان میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۲۶ مهر ۱۳۹۶