مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
135325 تیرآهن اصفهان ۱,۸۴۴ تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135326 تیرآهن اصفهان ۱,۸۰۴ تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135327 تیرآهن اصفهان ۱,۸۰۴ تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135328 تیرآهن اصفهان ۲,۳۶۷ تومان تیرآهن ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135329 تیرآهن اصفهان ۲,۳۱۷ تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135330 تیرآهن اصفهان ۲,۳۶۷ تومان تیرآهن ۲۴ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135331 تیرآهن اصفهان ۲,۳۴۷ تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135332 تیرآهن کرمانشاه ۱,۷۵۷ تومان تیرآهن ۱۴ کرمانشاه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135333 تیرآهن کرمانشاه تماس با ما تیرآهن ۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135334 تیرآهن اهواز ۲۱۹,۹۹۷ تومان تیرآهن ۱۴ اهواز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135335 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۶ اهواز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135336 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۱۸ اهواز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135337 تیرآهن اهواز تماس با ما تیرآهن ۲۰ اهواز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135338 تیرآهن آرین ۳۹۵,۴۹۷ تومان تیرآهن ۱۸ آرین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135339 تیرآهن آرین ۴۸۵,۴۹۷ تومان تیرآهن ۲۰ آرین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135340 تیرآهن آرین ۶۱۰,۴۹۷ تومان تیرآهن ۲۲ آرین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135341 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۶۲ تومان ورق ۳ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135342 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۰۵ تومان ورق ۴ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135343 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۳۲ تومان ورق ۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135344 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۷۷ تومان ورق ۶ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135345 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۵۲ تومان ورق ۸ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135346 ورق فولاد مبارکه ۲,۳۴۲ تومان ورق ۱۰ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135347 ورق فولاد مبارکه ۲,۴۱۲ تومان ورق ۱۲ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135348 ورق فولاد مبارکه ۲,۲۷۹ تومان ورق ۱۵ میل سیاه فولاد مبارکه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135349 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135350 ورق اکسین تماس با ما ورق ۱۲ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135351 ورق اکسین ۲,۲۹۷ تومان ورق ۱۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135352 ورق اکسین ۲,۲۹۲ تومان ورق ۲۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135353 ورق اکسین ۲,۴۱۲ تومان ورق ۲۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135354 ورق اکسین ۲,۵۱۲ تومان ورق ۳۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135355 ورق اکسین تماس با ما ورق ۳۵ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135356 ورق اکسین تماس با ما ورق ۴۰ میل سیاه اکسین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135357 میلگرد اصفهان ۱,۵۹۶ تومان میلگرد ۱۲ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135358 میلگرد اصفهان ۱,۵۹۶ تومان میلگرد ۱۴ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135359 میلگرد اصفهان ۱,۵۹۶ تومان میلگرد ۱۶ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135360 میلگرد اصفهان ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۱۸ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135361 میلگرد اصفهان ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۰ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135362 میلگرد اصفهان ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۲ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135363 میلگرد اصفهان ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۵ اصفهان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135364 میلگرد قزوین ۱,۵۲۷ تومان میلگرد ۸ شاخه قزوین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135365 میلگرد قزوین ۱,۴۵۷ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ قزوین درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135366 میلگرد قزوین ۱,۵۳۲ تومان میلگرد ۸ شاخه پارس درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135367 میلگرد قزوین ۱,۴۶۲ تومان میلگرد ۱۰ پارس درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135368 میلگرد البرز ۱,۴۵۹ تومان میلگرد ۱۰ البرز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135369 میلگرد البرز ۱,۴۵۹ تومان میلگرد ۱۴ البرز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135370 میلگرد البرز ۱,۴۵۹ تومان میلگرد ۱۶ البرز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135371 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135372 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ کلاف فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135373 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۸ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135374 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۰ شاخه فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135375 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۴ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135376 میلگرد اهواز ۱,۵۵۲ تومان میلگرد ۱۶ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135377 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۱۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135378 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۰ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135379 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135380 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۵ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135381 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۲۸ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135382 میلگرد اهواز تماس با ما میلگرد ۳۲ فولاد خوزستان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135383 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۸ کلاف نوشهر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135384 میلگرد نوشهر تماس با ما میلگرد ۱۲-۱۴ نوشهر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135385 میلگرد کرمانشاه ۱,۴۷۹ تومان میلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ کرمانشاه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135386 میلگرد ابهر ۱,۶۱۷ تومان میلگرد ۸ شاخه ابهر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135387 میلگرد ابهر ۱,۴۵۷ تومان میلگرد ۱۰ ابهر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135388 میلگرد ابهر ۱,۴۵۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ ابهر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135389 میلگرد امیرکبیر تماس با ما میلگرد ۱۲ امیرکبیر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135390 میلگرد امیرکبیر ۱,۵۰۴ تومان میلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ امیرکبیر درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135391 میلگرد نیشابور ۱,۵۷۲ تومان میلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴ نیشابور درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135392 میلگرد نیشابور ۱,۶۲۷ تومان میلگرد ۱۲-۳۲ نیشابور درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135393 میلگرد بناب ۱,۵۹۷ تومان میلگرد ۸ شاخه بناب درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135394 میلگرد بناب ۱,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۰ بناب درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135395 میلگرد بناب ۱,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۲-۱۴ بناب درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135396 میلگرد بناب ۱,۵۳۷ تومان میلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸ بناب درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135397 میلگرد میانه ۱,۵۴۶ تومان میلگرد ۱۴-۲۵ میانه درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135398 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۸ کلاف یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135399 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۴ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135400 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۱۶ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135401 میلگرد یزد ۱,۵۶۹ تومان میلگرد ۱۸ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135402 میلگرد یزد ۱,۵۶۹ تومان میلگرد ۲۰ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135403 میلگرد یزد ۱,۵۶۹ تومان میلگرد ۲۲ یزد‍ درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135404 میلگرد یزد ۱,۵۶۹ تومان میلگرد ۲۵ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135405 میلگرد یزد ۱,۵۶۹ تومان میلگرد ۲۸ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135406 میلگرد یزد تماس با ما میلگرد ۳۲ یزد درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135407 میلگرد کاشان ۱,۶۳۷ تومان میلگرد ۱۰ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135408 میلگرد کاشان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۱۴ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135409 میلگرد کاشان ۱,۵۸۷ تومان میلگرد ۱۶ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135410 میلگرد کاشان ۱,۵۶۷ تومان میلگرد ۱۸-۲۰ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135411 میلگرد کاشان ۱,۵۶۷ تومان میلگرد ۲۲-۲۵ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135412 میلگرد کاشان ۱,۵۶۷ تومان میلگرد ۲۸-۳۲ کاشان درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135413 مبلگرد نطنز ۱,۶۷۷ تومان میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶
135414 مبلگرد نطنز تماس با ما میلگرد ۸ کلاف آجدار نطنز درب کارخانه ۸ فروردين ۱۳۹۶