مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
8635 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
8636 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
8637 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
8638 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
8639 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
8640 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵