مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9901 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
9902 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
9903 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
9904 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
9905 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
9906 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶