مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
11329 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11330 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11331 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11332 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11333 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11334 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷