مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9199 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9200 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9201 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9202 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9203 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9204 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶