مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
10225 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10226 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10227 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10228 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10229 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10230 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶