مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9559 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
9560 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
9561 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
9562 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
9563 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
9564 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶