مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
10561 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10562 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10563 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10564 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10565 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10566 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶