مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
8803 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
8804 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
8805 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
8806 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
8807 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
8808 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵