مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9013 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
9014 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
9015 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
9016 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
9017 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
9018 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶