مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
10987 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
10988 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۳ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
10989 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۴ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
10990 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
10991 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۶ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
10992 ۰ تماس با ما لوله سیاه گاز ۲.۵ ۰ درب کارخانه سپنتا 12 0 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶