مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
8599 پلیت ۸ میل ۲,۲۷۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵
8600 پلیت ۱۰ میل ۲,۲۷۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵
8601 پلیت ۱۲ میل ۲,۳۶۵ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵
8602 پلیت ۱۵ میل ۲,۲۳۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵
8603 پلیت ۲۰ میل ۲,۲۲۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵
8604 پلیت ۲۵ میل ۲,۲۲۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۴ بهمن ۱۳۹۵