مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
11281 پلیت ۸ میل ۲,۸۱۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11282 پلیت ۱۰ میل ۲,۷۷۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11283 پلیت ۱۲ میل ۲,۷۷۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11284 پلیت ۱۵ میل ۲,۷۷۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11285 پلیت ۲۰ میل ۲,۶۳۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
11286 پلیت ۲۵ میل ۲,۹۳۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷