مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
9853 پلیت ۸ میل ۲,۵۴۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶
9854 پلیت ۱۰ میل ۲,۵۴۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶
9855 پلیت ۱۲ میل ۲,۵۴۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶
9856 پلیت ۱۵ میل ۲,۵۴۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶
9857 پلیت ۲۰ میل ۲,۴۹۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶
9858 پلیت ۲۵ میل ۲,۴۹۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲ شهريور ۱۳۹۶