مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
9523 پلیت ۸ میل ۲,۲۰۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶
9524 پلیت ۱۰ میل ۲,۲۳۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶
9525 پلیت ۱۲ میل ۲,۲۰۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶
9526 پلیت ۱۵ میل ۲,۲۱۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶
9527 پلیت ۲۰ میل ۲,۱۳۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶
9528 پلیت ۲۵ میل ۲,۱۴۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۶ تير ۱۳۹۶