مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
9163 پلیت ۸ میل ۲,۲۶۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9164 پلیت ۱۰ میل ۲,۲۶۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9165 پلیت ۱۲ میل ۲,۲۸۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9166 پلیت ۱۵ میل ۲,۲۳۵ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9167 پلیت ۲۰ میل ۲,۲۷۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
9168 پلیت ۲۵ میل ۲,۲۷۵ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶