مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
10939 پلیت ۸ میل ۲,۶۹۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶
10940 پلیت ۱۰ میل ۲,۷۱۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶
10941 پلیت ۱۲ میل ۲,۷۱۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶
10942 پلیت ۱۵ میل ۲,۶۹۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶
10943 پلیت ۲۰ میل ۲,۷۸۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶
10944 پلیت ۲۵ میل ۲,۸۰۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۴ اسفند ۱۳۹۶