مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
8767 پلیت ۸ میل ۲,۳۰۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵
8768 پلیت ۱۰ میل ۲,۳۶۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵
8769 پلیت ۱۲ میل ۲,۴۳۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵
8770 پلیت ۱۵ میل ۲,۳۰۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵
8771 پلیت ۲۰ میل ۲,۴۰۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵
8772 پلیت ۲۵ میل ۲,۵۳۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲ اسفند ۱۳۹۵