مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
8977 پلیت ۸ میل ۲,۳۹۵ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶
8978 پلیت ۱۰ میل ۲,۳۶۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶
8979 پلیت ۱۲ میل ۲,۴۶۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶
8980 پلیت ۱۵ میل ۲,۳۰۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶
8981 پلیت ۲۰ میل ۲,۳۱۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶
8982 پلیت ۲۵ میل ۲,۴۳۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۸ فروردين ۱۳۹۶