مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
10177 پلیت ۸ میل ۲,۴۸۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10178 پلیت ۱۰ میل ۲,۴۸۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10179 پلیت ۱۲ میل ۲,۴۸۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10180 پلیت ۱۵ میل ۲,۴۸۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10181 پلیت ۲۰ میل ۲,۳۹۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶
10182 پلیت ۲۵ میل ۲,۳۵۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲۶ مهر ۱۳۹۶