مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
10513 پلیت ۸ میل ۲,۴۲۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10514 پلیت ۱۰ میل ۲,۴۲۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10515 پلیت ۱۲ میل ۲۵۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10516 پلیت ۱۵ میل ۲,۴۱۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10517 پلیت ۲۰ میل ۲,۳۲۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶
10518 پلیت ۲۵ میل ۲,۳۰۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۲۲ آذر ۱۳۹۶