مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه تاریخ
11659 پلیت ۸ میل ۳,۱۴۰ تومان ورق ۸ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷
11660 پلیت ۱۰ میل ۳,۱۴۰ تومان ورق ۱۰ برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷
11661 پلیت ۱۲ میل ۳,۱۴۰ تومان ورق ۱۲برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷
11662 پلیت ۱۵ میل ۳,۱۶۰ تومان ورق ۱۵برش خورده فولاد مبارکه درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷
11663 پلیت ۲۰ میل ۳,۲۵۰ تومان ورق ۲۰برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷
11664 پلیت ۲۵ میل ۳,۲۵۰ تومان ورق ۲۵ برش خورده کاویان/اکسین درب برشکاری ۱ تير ۱۳۹۷