مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
24545 پروفیل درب و پنجره ۲,۳۴۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24546 قوطی ۲۰×۱۰ ۲,۴۴۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24547 قوطی ۲۵×۱۰ ۲,۴۴۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24548 قوطی ۳۰×۱۰ ۲,۴۴۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24549 قوطی ۲۵×۲۵ ۲,۴۱۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24550 قوطی ۲۰×۲۰ ۲,۳۷۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24551 قوطی ۲۰×۳۰ ۲,۳۷۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24552 قوطی ۳۰×۵۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24553 قوطی ۳۰×۶۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24554 قوطی ۴۰×۴۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24555 قوطی ۴۰×۶۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24556 قوطی ۴۰×۸۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24557 قوطی ۷۰×۷۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24558 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۲,۳۷۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24559 پروفیل زد ۱۶ ۲,۲۹۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
24560 پروفیل زد ۱۶ ۲,۲۹۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶