مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
27281 پروفیل درب و پنجره ۳,۰۵۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27282 قوطی ۲۰×۱۰ ۳۱,۵۹۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27283 قوطی ۲۵×۱۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27284 قوطی ۳۰×۱۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27285 قوطی ۲۵×۲۵ ۳,۱۱۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27286 قوطی ۲۰×۲۰ ۳,۰۹۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27287 قوطی ۲۰×۳۰ ۳,۰۷۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27288 قوطی ۳۰×۵۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27289 قوطی ۳۰×۶۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27290 قوطی ۴۰×۴۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27291 قوطی ۴۰×۶۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27292 قوطی ۴۰×۸۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27293 قوطی ۷۰×۷۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27294 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۳,۱۰۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27295 پروفیل زد ۱۶ ۲,۹۰۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
27296 پروفیل زد ۱۶ ۲,۹۰۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶