مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
32209 پروفیل درب و پنجره ۵,۲۴۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32210 قوطی ۲۰×۱۰ ۵,۳۴۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32211 قوطی ۲۵×۱۰ ۵,۳۰۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32212 قوطی ۳۰×۱۰ ۵,۳۰۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32213 قوطی ۲۵×۲۵ ۵,۲۷۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32214 قوطی ۲۰×۲۰ ۵,۲۷۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32215 قوطی ۲۰×۳۰ ۵,۳۰۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32216 قوطی ۳۰×۵۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32217 قوطی ۳۰×۶۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32218 قوطی ۴۰×۴۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32219 قوطی ۴۰×۶۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32220 قوطی ۴۰×۸۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32221 قوطی ۷۰×۷۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32222 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۵,۲۴۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32223 پروفیل زد ۱۶ ۵,۱۹۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
32224 پروفیل زد ۱۶ ۵,۱۹۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷