مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
23041 پروفیل درب و پنجره ۲,۳۸۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23042 قوطی ۲۰×۱۰ ۲,۴۸۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23043 قوطی ۲۵×۱۰ ۲,۴۸۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23044 قوطی ۳۰×۱۰ ۲,۴۸۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23045 قوطی ۲۵×۲۵ ۲,۴۱۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23046 قوطی ۲۰×۲۰ ۲,۴۱۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23047 قوطی ۲۰×۳۰ ۲,۴۱۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23048 قوطی ۳۰×۵۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23049 قوطی ۳۰×۶۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23050 قوطی ۴۰×۴۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23051 قوطی ۴۰×۶۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23052 قوطی ۴۰×۸۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23053 قوطی ۷۰×۷۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23054 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۲,۴۱۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23055 پروفیل زد ۱۶ ۲,۳۳۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
23056 پروفیل زد ۱۶ ۲,۳۳۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵