مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
23489 پروفیل درب و پنجره ۲,۲۸۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23490 قوطی ۲۰×۱۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23491 قوطی ۲۵×۱۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23492 قوطی ۳۰×۱۰ ۲,۳۸۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23493 قوطی ۲۵×۲۵ ۲,۳۵۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23494 قوطی ۲۰×۲۰ ۲,۳۱۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23495 قوطی ۲۰×۳۰ ۲,۳۱۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23496 قوطی ۳۰×۵۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23497 قوطی ۳۰×۶۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23498 قوطی ۴۰×۴۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23499 قوطی ۴۰×۶۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23500 قوطی ۴۰×۸۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23501 قوطی ۷۰×۷۰ ۲,۲۸۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23502 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۲,۳۱۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23503 پروفیل زد ۱۶ ۲,۳۳۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
23504 پروفیل زد ۱۶ ۲,۳۳۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵