مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
29313 پروفیل درب و پنجره ۳,۰۲۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29314 قوطی ۲۰×۱۰ ۳,۱۲۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29315 قوطی ۲۵×۱۰ ۳,۱۲۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29316 قوطی ۳۰×۱۰ ۳,۱۲۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29317 قوطی ۲۵×۲۵ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29318 قوطی ۲۰×۲۰ ۳,۰۵۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29319 قوطی ۲۰×۳۰ ۳,۰۴۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29320 قوطی ۳۰×۵۰ ۳,۰۲۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29321 قوطی ۳۰×۶۰ ۳,۰۲۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29322 قوطی ۴۰×۴۰ ۳,۰۲۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29323 قوطی ۴۰×۶۰ ۳,۰۲۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29324 قوطی ۴۰×۸۰ ۳,۰۲۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29325 قوطی ۷۰×۷۰ ۳,۰۶۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29326 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۳,۰۶۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29327 پروفیل زد ۱۶ ۳,۱۴۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
29328 پروفیل زد ۱۶ ۳,۱۴۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶