مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
24049 پروفیل درب و پنجره ۲,۲۴۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24050 قوطی ۲۰×۱۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24051 قوطی ۲۵×۱۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24052 قوطی ۳۰×۱۰ ۲,۳۴۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24053 قوطی ۲۵×۲۵ ۲,۳۱۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24054 قوطی ۲۰×۲۰ ۲,۲۷۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24055 قوطی ۲۰×۳۰ ۲,۲۷۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24056 قوطی ۳۰×۵۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24057 قوطی ۳۰×۶۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24058 قوطی ۴۰×۴۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24059 قوطی ۴۰×۶۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24060 قوطی ۴۰×۸۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24061 قوطی ۷۰×۷۰ ۲,۲۴۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24062 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۲,۲۷۰ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24063 پروفیل زد ۱۶ ۲,۲۹۰ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
24064 پروفیل زد ۱۶ ۲,۲۹۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶