مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه نوع وزن تاریخ
30817 پروفیل درب و پنجره ۳,۱۵۵ تومان پروفيل كلافي-لنگه دري-سپري ايراني كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30818 قوطی ۲۰×۱۰ ۳,۲۵۵ تومان قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 4.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30819 قوطی ۲۵×۱۰ ۳,۲۱۵ تومان قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 5.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30820 قوطی ۳۰×۱۰ ۳,۲۱۵ تومان قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 6.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30821 قوطی ۲۵×۲۵ ۳,۱۸۵ تومان قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30822 قوطی ۲۰×۲۰ ۳,۱۸۵ تومان قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 7 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30823 قوطی ۲۰×۳۰ ۳,۱۷۵ تومان قوطی ۲۰×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 9.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30824 قوطی ۳۰×۵۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30825 قوطی ۳۰×۶۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 17 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30826 قوطی ۴۰×۴۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 15 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30827 قوطی ۴۰×۶۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۴۰×۶۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 19 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30828 قوطی ۴۰×۸۰ ۳,۱۵۵ تومان قوطی ۴۰×۸۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 23 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30829 قوطی ۷۰×۷۰ ۳,۲۱۵ تومان قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 27 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30830 قوطی ۱۰۰×۴۰ ۳,۲۱۵ تومان قوطی ۱۰۰×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 28 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30831 پروفیل زد ۱۶ ۳,۰۹۵ تومان پروفیل زد ۱۶ ایرانی كف بنگاه تهران شاخه 29 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
30832 پروفیل زد ۱۶ ۳,۰۹۵ تومان پروفیل زد ۱۸ ایرانی کف بنگاه تهران ۰ 31 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷