مشخصات

میلگرد ۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۴۴۸ تومان میلگرد ۸ - A۲ قزوین/ آریا ذوب شاخه كف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
تماس با ما میلگرد ۸ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۲۴۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۲ قزوین / البرز / ابهر / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
تماس با ما میلگرد ۱۰ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۲۴۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۲ قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۵۹۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۴
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۶
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۹۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه کف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۳۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۴,۱۹۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۶.۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۶۴۸ تومان میلگرد ۶.۵ ساده روس / نطنز / ملایر / چین کلاف كف بنگاه تهران 0 4.5 کیلوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷