مشخصات

میلگرد ۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۳۸ تومان میلگرد ۸ - A۲ قزوین/ آریا ذوب شاخه كف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
تماس با ما میلگرد ۸ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۱۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۴۵۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۲ قزوین / البرز / ابهر / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
تماس با ما میلگرد ۱۰ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۱۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۴۵۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۲ قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۸۳ تومان میلگرد ۱۲ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۱۴
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۳ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۱۶
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۳ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۱۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۴۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۲۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۳ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۲۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۳ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۲۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۳ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۲۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۲۵۰ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه کف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۳۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۵۲۳ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
۱,۴۶۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵


میلگرد ۶.۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۱,۶۴۳ تومان میلگرد ۶.۵ ساده روس / نطنز / ملایر / چین کلاف كف بنگاه تهران 0 4.5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵