مشخصات

میلگرد ۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۵۲۸ تومان میلگرد ۸ - A۲ قزوین/ آریا ذوب شاخه كف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۸۴۸ تومان میلگرد ۸ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۱۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۹۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۲ قزوین / البرز / ابهر / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۶۶۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۱۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۹۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۲ قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۶۰۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۱۴
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۱۶
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۵۹۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۳۴۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۱۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۲۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۲۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۲۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۲۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه کف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۳۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۴,۳۸۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
۴,۲۹۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷


میلگرد ۶.۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۵,۲۹۸ تومان میلگرد ۶.۵ ساده روس / نطنز / ملایر / چین کلاف كف بنگاه تهران 0 4.5 کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷