مشخصات

میلگرد ۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۱۳ تومان میلگرد ۸ - A۲ قزوین/ آریا ذوب شاخه كف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۹۲۳ تومان میلگرد ۸ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۷۹۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۲ قزوین / البرز / ابهر / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۸۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۷۵۳ تومان میلگرد ۱۲ - A۲ قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۹۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۴
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۶
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۱۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۲۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه کف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۳۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۸۳۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
۲,۷۷۳ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷


میلگرد ۶.۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۳,۰۹۸ تومان میلگرد ۶.۵ ساده روس / نطنز / ملایر / چین کلاف كف بنگاه تهران 0 4.5 کیلوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷