مشخصات

میلگرد ۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۱۹۸ تومان میلگرد ۸ - A۲ قزوین/ آریا ذوب شاخه كف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
تماس با ما میلگرد ۸ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 6 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۱۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۷۸ تومان میلگرد ۱۰ - A۲ قزوین / البرز / ابهر / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
تماس با ما میلگرد ۱۰ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 7.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۱۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۷۸ تومان میلگرد ۱۲ - A۲ قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء شاخه كف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
تماس با ما میلگرد ۱۲ - A۳ ایرانی شاخه کف بنگاه تهران 0 11 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۱۴
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۱۴ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 15 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۱۶
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۱۶ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 19 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۱۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۱۸ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 24 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۲۰
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۲۰ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 30 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۲۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۲۲ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 36 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۲۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۲۵ - A۳ آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود شاخه کف بنگاه تهران 0 47 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۲۸
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۲۸ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه کف بنگاه تهران 0 56 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۳۲
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۰۵۳ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۱۸ تومان میلگرد ۳۲ - A۳ امیرکبیر / زاگرس شاخه كف بنگاه تهران 0 75 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶


میلگرد ۶.۵
قیمت محصول کارخانه نوع تخلیه محیط وزن تاریخ
۲,۴۶۸ تومان میلگرد ۶.۵ ساده روس / نطنز / ملایر / چین کلاف كف بنگاه تهران 0 4.5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶