مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
36441 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۹۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36442 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36443 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۷۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36444 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۷۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36445 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۶۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36446 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۶۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36447 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۶۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36448 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۶۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36449 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۶۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36450 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۶۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36451 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۶۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36452 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۶۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36453 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۶۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36454 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۶۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36455 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۶۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36456 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۶۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36457 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۶۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36458 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۶۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36459 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۷۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
36460 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۶۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶