مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
32841 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۶۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32842 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۵۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32843 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۴۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32844 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۴۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32845 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۴۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32846 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۴۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32847 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۳۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32848 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۳۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32849 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۳۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32850 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۳۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32851 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۳۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32852 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۳۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32853 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۲۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32854 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۳۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32855 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۳۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32856 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۳۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32857 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۳۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32858 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۳۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32859 ورق گالوانیزه ۲ میل ۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
32860 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۴۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶