مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
31741 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31742 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31743 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۱۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31744 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۱۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31745 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۱۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31746 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31747 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31748 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31749 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۲,۹۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31750 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۲,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31751 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۲,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31752 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31753 ورق گالوانیزه ۱ میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31754 ورق گالوانیزه ۱ میل ۲,۹۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31755 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31756 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۲,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31757 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۲,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31758 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۲,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31759 ورق گالوانیزه ۲ میل ۲,۹۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
31760 ورق گالوانیزه ۲ میل ۲,۹۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶