مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
29921 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۲۲۰ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29922 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29923 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۰۸۰ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29924 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29925 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29926 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29927 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29928 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۵۰ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29929 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۵۰ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29930 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29931 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۰۲۰ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29932 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۰۴۰ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29933 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۱۰ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29934 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۴۰ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29935 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۲۰ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29936 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۵۰ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29937 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۲۰ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29938 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۵۰ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29939 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۴۰ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
29940 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۷۰ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶