مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
37581 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۴,۲۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37582 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۴,۲۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37583 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۴,۰۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37584 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۴,۰۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37585 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37586 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37587 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37588 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37589 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۸۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37590 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۸۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37591 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37592 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37593 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37594 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۸۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37595 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37596 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37597 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۹۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37598 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۹۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37599 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37600 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۹۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷