مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
30541 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30542 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30543 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۱۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30544 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۱۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30545 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۱۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30546 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۱۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30547 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30548 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30549 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30550 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30551 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30552 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30553 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30554 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30555 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30556 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30557 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30558 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30559 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
30560 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶