مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
29221 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29222 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۱۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29223 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۰۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29224 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۰۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29225 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29226 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29227 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29228 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29229 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29230 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29231 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29232 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29233 ورق گالوانیزه ۱ میل ۲,۹۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29234 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29235 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۲,۹۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29236 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29237 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۲,۹۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29238 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29239 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
29240 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵