مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
33901 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۸۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33902 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۸۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33903 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۵۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33904 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۶۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33905 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۵۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33906 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۵۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33907 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۴۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33908 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۴۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33909 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۴۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33910 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۴۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33911 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۴۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33912 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۴۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33913 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۴۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33914 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۴۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33915 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۴۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33916 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۴۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33917 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۵۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33918 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۴۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33919 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۷۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
33920 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۶۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶