مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
28661 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۲۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28662 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۲۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28663 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۱۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28664 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۲۲۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28665 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28666 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۰۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28667 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۵۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28668 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۰۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28669 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28670 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۰۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28671 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28672 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۲,۰۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28673 ورق گالوانیزه ۱ میل ۲,۹۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28674 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28675 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28676 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۲,۹۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28677 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28678 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28679 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
28680 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۰۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵