مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
35021 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۸۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35022 ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل ۳,۸۱۵ تومان ورق گالوانیزه ۴۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35023 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۷۴۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35024 ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل ۳,۶۳۵ تومان ورق گالوانیزه ۵۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35025 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۶۰۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35026 ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل ۳,۵۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۶۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35027 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35028 ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۷۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35029 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35030 ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل ۳,۵۹۵ تومان ورق گالوانیزه ۸۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35031 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۵۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35032 ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل ۳,۵۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۹۰ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35033 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۵۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35034 ورق گالوانیزه ۱ میل ۳,۵۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۱ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35035 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35036 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۲۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35037 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۵۷۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵ رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35038 ورق گالوانیزه ۱/۵ میل ۳,۵۸۵ تومان ورق گالوانیزه ۱/۵رول ایرانی كف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35039 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۶۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۰۰ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
35040 ورق گالوانیزه ۲ میل ۳,۶۶۵ تومان ورق گالوانیزه ۲ رول ایرانی کف بنگاه تهران رول عرض ۱.۲۵ 5.7 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶