مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
28741 ورق ۲ میل سیاه ۳,۰۶۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28742 ورق ۳ میل سیاه ۲,۹۹۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28743 ورق ۴ میل سیاه ۲,۹۹۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28744 ورق ۵ میل سیاه ۲,۹۳۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28745 ورق ۶ میل سیاه ۲,۹۱۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28746 ورق ۸ میل سیاه ۲,۸۹۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28747 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۸۹۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28748 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۸۹۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28749 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۸۹۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28750 ورق ۲۰ میل سیاه ۳,۰۴۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28751 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۹۹۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28752 ورق ۲۵ میل سیاه ۳,۰۴۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28753 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۹۹۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28754 ورق ۳۰ میل سیاه ۳,۰۸۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷
28755 ورق ۳۰ میل سیاه تماس با ما ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۶ خرداد ۱۳۹۷