مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
25426 ورق ۲ میل سیاه ۲,۸۸۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25427 ورق ۳ میل سیاه ۲,۷۴۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25428 ورق ۴ میل سیاه ۲,۷۴۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25429 ورق ۵ میل سیاه ۲,۷۴۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25430 ورق ۶ میل سیاه ۲,۴۷۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25431 ورق ۸ میل سیاه ۲,۴۷۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25432 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۴۷۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25433 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۴۷۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25434 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۴۷۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25435 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۴۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25436 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۲۰ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25437 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۳۵۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25438 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۵۰۰ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25439 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۳۶۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
25440 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۳۹۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶