مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
31321 ورق ۲ میل سیاه ۶,۵۱۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31322 ورق ۳ میل سیاه ۵,۳۸۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31323 ورق ۴ میل سیاه ۵,۴۱۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31324 ورق ۵ میل سیاه ۴,۷۰۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31325 ورق ۶ میل سیاه ۴,۳۸۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31326 ورق ۸ میل سیاه ۴,۳۸۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31327 ورق ۱۰ میل سیاه ۴,۳۸۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31328 ورق ۱۲ میل سیاه ۴,۳۸۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31329 ورق ۱۵ میل سیاه ۴,۳۸۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31330 ورق ۲۰ میل سیاه ۴,۲۲۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31331 ورق ۲۰ میل سیاه ۴,۱۱۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31332 ورق ۲۵ میل سیاه ۴,۲۲۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31333 ورق ۲۵ میل سیاه ۴,۱۱۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31334 ورق ۳۰ میل سیاه ۴,۲۲۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷
31335 ورق ۳۰ میل سیاه ۴,۱۴۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۲۵ آبان ۱۳۹۷