مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
24631 ورق ۲ میل سیاه ۲,۹۶۰ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24632 ورق ۳ میل سیاه ۲,۷۱۰ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24633 ورق ۴ میل سیاه ۲,۷۱۰ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24634 ورق ۵ میل سیاه ۲,۷۱۰ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24635 ورق ۶ میل سیاه ۲,۵۵۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24636 ورق ۸ میل سیاه ۲,۵۶۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24637 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۵۶۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24638 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۵۶۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24639 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۵۶۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24640 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24641 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24642 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24643 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24644 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
24645 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۴۹۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶