مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
22441 ورق ۲ میل سیاه ۲,۱۷۰ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22442 ورق ۳ میل سیاه ۲,۲۸۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22443 ورق ۴ میل سیاه ۲,۲۷۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22444 ورق ۵ میل سیاه ۲,۲۸۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22445 ورق ۶ میل سیاه ۲,۳۹۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22446 ورق ۸ میل سیاه ۲,۳۹۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22447 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۳۶۰ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22448 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۴۶۰ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22449 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22450 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۰۰ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22451 ورق ۲۰ میل سیاه تماس با ما ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22452 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۵۱۰ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22453 ورق ۲۵ میل سیاه تماس با ما ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22454 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۶۰۰ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
22455 ورق ۳۰ میل سیاه تماس با ما ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶