مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
21496 ورق ۲ میل سیاه ۲,۳۷۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21497 ورق ۳ میل سیاه ۲,۲۷۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21498 ورق ۴ میل سیاه ۲,۲۷۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21499 ورق ۵ میل سیاه ۲,۲۷۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21500 ورق ۶ میل سیاه ۲,۳۳۰ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21501 ورق ۸ میل سیاه ۲,۲۹۰ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21502 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۲۷۰ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21503 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۳۴۰ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21504 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۲۴۰ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21505 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۲۵۰ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21506 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۲۲۰ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21507 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۲۵۰ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21508 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۲۲۰ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21509 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۴۰۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
21510 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۲۲۰ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵