مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
23806 ورق ۲ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23807 ورق ۳ میل سیاه ۲,۲۹۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23808 ورق ۴ میل سیاه ۲,۲۵۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23809 ورق ۵ میل سیاه ۲,۲۵۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23810 ورق ۶ میل سیاه ۲,۲۰۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23811 ورق ۸ میل سیاه ۲,۲۲۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23812 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۲۲۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23813 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۲۰۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23814 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۲۲۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23815 ورق ۲۰ میل سیاه تماس با ما ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23816 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۲۶۰ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23817 ورق ۲۵ میل سیاه تماس با ما ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23818 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۲۸۰ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23819 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
23820 ورق ۳۰ میل سیاه تماس با ما ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۶ تير ۱۳۹۶