مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
21916 ورق ۲ میل سیاه ۲,۲۷۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21917 ورق ۳ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21918 ورق ۴ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21919 ورق ۵ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21920 ورق ۶ میل سیاه ۲,۴۲۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21921 ورق ۸ میل سیاه ۲,۴۰۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21922 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۳۶۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21923 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۴۴۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21924 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۳۰۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21925 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۳۸۰ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21926 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۱۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21927 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۵۵۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21928 ورق ۲۵ میل سیاه تماس با ما ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21929 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۶۰۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
21930 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۶۰۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵