مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
30046 ورق ۲ میل سیاه ۵,۱۹۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30047 ورق ۳ میل سیاه ۴,۳۹۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30048 ورق ۴ میل سیاه ۴,۳۹۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30049 ورق ۵ میل سیاه ۳,۹۵۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30050 ورق ۶ میل سیاه ۳,۸۴۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30051 ورق ۸ میل سیاه ۳,۸۴۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30052 ورق ۱۰ میل سیاه ۳,۸۴۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30053 ورق ۱۲ میل سیاه ۳,۸۴۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30054 ورق ۱۵ میل سیاه ۳,۸۴۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30055 ورق ۲۰ میل سیاه ۴,۰۸۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30056 ورق ۲۰ میل سیاه ۴,۱۴۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30057 ورق ۲۵ میل سیاه ۴,۰۸۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30058 ورق ۲۵ میل سیاه ۴,۱۴۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30059 ورق ۳۰ میل سیاه ۴,۰۸۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
30060 ورق ۳۰ میل سیاه ۴,۱۴۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷