مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
22906 ورق ۲ میل سیاه ۲,۲۸۰ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22907 ورق ۳ میل سیاه ۲,۲۴۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22908 ورق ۴ میل سیاه ۲,۲۴۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22909 ورق ۵ میل سیاه ۲,۲۴۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22910 ورق ۶ میل سیاه ۲,۲۸۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22911 ورق ۸ میل سیاه ۲,۲۶۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22912 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۲۶۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22913 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۲۸۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22914 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۲۴۰ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22915 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۲۵۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22916 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۳۱۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22917 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۳۵۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22918 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۳۲۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22919 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۴۵۰ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
22920 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۴۲۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶