مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
27331 ورق ۲ میل سیاه ۳,۰۱۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27332 ورق ۳ میل سیاه ۲,۹۳۵ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27333 ورق ۴ میل سیاه ۲,۹۵۵ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27334 ورق ۵ میل سیاه ۲,۷۵۵ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27335 ورق ۶ میل سیاه ۲,۸۵۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27336 ورق ۸ میل سیاه ۲,۶۹۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27337 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۶۹۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27338 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۷۱۵ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27339 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۶۹۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27340 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۸۳۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27341 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۷۸۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27342 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۸۸۰ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27343 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۸۰۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27344 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۸۹۰ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
27345 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۸۱۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶