مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه ابعاد وزن تاریخ
26266 ورق ۲ میل سیاه ۲,۸۶۵ تومان ورق ۲ میل روس روس كف بنگاه تهران ۱×۲ 32 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26267 ورق ۳ میل سیاه ۲,۸۴۰ تومان ورق ۳ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 220 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26268 ورق ۴ میل سیاه ۲,۹۶۰ تومان ورق ۴ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 290 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26269 ورق ۵ میل سیاه ۲,۷۵۰ تومان ورق ۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 360 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26270 ورق ۶ میل سیاه ۲,۵۲۵ تومان ورق ۶ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 435 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26271 ورق ۸ میل سیاه ۲,۴۲۵ تومان ورق ۸ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 580 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26272 ورق ۱۰ میل سیاه ۲,۴۲۵ تومان ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 720 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26273 ورق ۱۲ میل سیاه ۲,۴۵۰ تومان ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 865 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26274 ورق ۱۵ میل سیاه ۲,۴۱۵ تومان ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه كف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1080 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26275 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۴۲۵ تومان ورق ۲۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 1915 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26276 ورق ۲۰ میل سیاه ۲,۳۴۵ تومان ورق ۲۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1445 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26277 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۳۸۵ تومان ورق ۲۵ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2390 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26278 ورق ۲۵ میل سیاه ۲,۳۱۵ تومان ورق ۲۵ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 1805 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26279 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۳۸۵ تومان ورق ۳۰ میل اکسین اکسین كف بنگاه تهران ۶×۲ 2870 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
26280 ورق ۳۰ میل سیاه ۲,۳۶۵ تومان ورق ۳۰ میل کاویان کاویان کف بنگاه تهران ۶×۱/۵ 2165 کلیوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶