مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
35644 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ بهمن ۱۳۹۵
35645 ورق سیاه ضخیم ۲,۲۲۳ تومان ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ بهمن ۱۳۹۵
35646 ورق سیاه ضخیم ۲,۲۲۳ تومان ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ بهمن ۱۳۹۵
35647 ورق سیاه ضخیم ۲,۲۲۳ تومان ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ بهمن ۱۳۹۵