مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
35896 ورق سیاه ضخیم ۲,۴۰۸ تومان ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ فروردين ۱۳۹۶
35897 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۵۸ تومان ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ فروردين ۱۳۹۶
35898 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۵۸ تومان ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ فروردين ۱۳۹۶
35899 ورق سیاه ضخیم ۲,۴۰۸ تومان ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ فروردين ۱۳۹۶