مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
35756 ورق سیاه ضخیم ۲,۴۰۸ تومان ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ اسفند ۱۳۹۵
35757 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۵۸ تومان ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ اسفند ۱۳۹۵
35758 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۵۸ تومان ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ اسفند ۱۳۹۵
35759 ورق سیاه ضخیم ۲,۴۰۸ تومان ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ اسفند ۱۳۹۵