مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
37432 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37433 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37434 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
37435 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷