مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
37204 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ اسفند ۱۳۹۶
37205 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ اسفند ۱۳۹۶
37206 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ اسفند ۱۳۹۶
37207 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۴ اسفند ۱۳۹۶