مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
36260 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۶ تير ۱۳۹۶
36261 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۶ تير ۱۳۹۶
36262 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۶ تير ۱۳۹۶
36263 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۶ تير ۱۳۹۶