مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
36920 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۲ آذر ۱۳۹۶
36921 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۲ آذر ۱۳۹۶
36922 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۲ آذر ۱۳۹۶
36923 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۲ آذر ۱۳۹۶