مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
36480 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ شهريور ۱۳۹۶
36481 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ شهريور ۱۳۹۶
36482 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ شهريور ۱۳۹۶
36483 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲ شهريور ۱۳۹۶