مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
36020 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۰۳ تومان ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
36021 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۰۳ تومان ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
36022 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۰۳ تومان ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
36023 ورق سیاه ضخیم ۲,۳۰۳ تومان ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶