مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
36696 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مهر ۱۳۹۶
36697 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مهر ۱۳۹۶
36698 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مهر ۱۳۹۶
36699 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مهر ۱۳۹۶