مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
7166 تسمه ۲ ۱,۵۵۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
7167 تسمه ۲/۵ ۱,۵۵۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
7168 تسمه ۳ ۱,۵۵۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
7169 تسمه ۴ ۱,۵۵۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵
7170 تسمه ۵ ۱,۵۵۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۴ بهمن ۱۳۹۵