مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
7481 تسمه ۲ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
7482 تسمه ۲/۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
7483 تسمه ۳ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
7484 تسمه ۴ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶
7485 تسمه ۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۸ فروردين ۱۳۹۶