مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
7306 تسمه ۲ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
7307 تسمه ۲/۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
7308 تسمه ۳ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
7309 تسمه ۴ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵
7310 تسمه ۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۲ اسفند ۱۳۹۵