مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
8761 تسمه ۲ ۱,۹۴۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
8762 تسمه ۲/۵ ۱,۹۴۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
8763 تسمه ۳ ۱,۹۴۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
8764 تسمه ۴ ۱,۹۴۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶
8765 تسمه ۵ ۱,۹۴۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۲۲ آذر ۱۳۹۶