مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
7636 تسمه ۲ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
7637 تسمه ۲/۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
7638 تسمه ۳ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
7639 تسمه ۴ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
7640 تسمه ۵ ۱,۴۶۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶