مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9716 تسمه ۲ ۲,۹۳۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۱ تير ۱۳۹۷
9717 تسمه ۲/۵ ۲,۹۳۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۱ تير ۱۳۹۷
9718 تسمه ۳ ۲,۹۳۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۱ تير ۱۳۹۷
9719 تسمه ۴ ۲,۹۳۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۱ تير ۱۳۹۷
9720 تسمه ۵ ۲,۹۳۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۱ تير ۱۳۹۷