مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
8481 تسمه ۲ ۱,۹۵۵ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
8482 تسمه ۲/۵ ۱,۹۵۵ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
8483 تسمه ۳ ۱,۹۵۵ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
8484 تسمه ۴ ۱,۹۵۵ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶
8485 تسمه ۵ ۱,۹۵۵ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۲۶ مهر ۱۳۹۶