مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9401 تسمه ۲ ۲,۴۰۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
9402 تسمه ۲/۵ ۲,۴۰۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
9403 تسمه ۳ ۲,۴۰۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
9404 تسمه ۴ ۲,۴۰۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
9405 تسمه ۵ ۲,۴۰۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷