مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
7936 تسمه ۲ ۱,۴۳۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
7937 تسمه ۲/۵ ۱,۴۳۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
7938 تسمه ۳ ۱,۴۳۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
7939 تسمه ۴ ۱,۴۳۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶
7940 تسمه ۵ ۱,۴۳۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۶ تير ۱۳۹۶