مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
9116 تسمه ۲ ۲,۲۹۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
9117 تسمه ۲/۵ ۲,۲۹۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
9118 تسمه ۳ ۲,۲۹۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
9119 تسمه ۴ ۲,۲۹۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶
9120 تسمه ۵ ۲,۲۹۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۴ اسفند ۱۳۹۶