مشخصات

کد نام قیمت محصول کارخانه تخلیه طول / متر وزن تاریخ
8211 تسمه ۲ ۲,۱۰۰ تومان تسمه ۵×۲۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 5 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
8212 تسمه ۲/۵ ۲,۱۰۰ تومان تسمه ۵×۲۵ ایرانی كف بنگاه تهران 6 6 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
8213 تسمه ۳ ۲,۱۰۰ تومان تسمه ۵×۳۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 7 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
8214 تسمه ۴ ۲,۱۰۰ تومان تسمه ۵×۴۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 10 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶
8215 تسمه ۵ ۲,۱۰۰ تومان تسمه ۵×۵۰ ایرانی كف بنگاه تهران 6 12 کیلوگرم ۲ شهريور ۱۳۹۶